U bent hier: Home » Info » Vrijstellingen

Vrijstellingen voor modules

Je zou graag een vrijstelling bekomen voor één of meerdere modules binnen een opleiding? Dit kan. Hier vind je alle nodige informatie.
Beschik je over de nodige attesten, diploma’s of certificaten, waarmee je kan aantonen dat je de leerstof van een bepaalde module reeds verworven hebt, dan volg je de procedure voor ‘Eerder verworven kwalificaties’ of EVK.
Indien je beschikt over een attest van een ander CVO dien je deze procedure niet te volgen. Een kopie van het attest volstaat.
Heb je al bepaalde kennis, inzichten en vaardigheden door zelfstudie of werkervaring opgedaan, maar kan je daar geen attest of bewijs van voorleggen? Toch kan je ook dan een vrijstelling vragen via de EVC-(Eerder verworven competenties) procedure.

EVK: Eerder verworven kwalificaties

Kwalificaties zijn binnenlandse of buitenlandse studiebewijzen, die aangeven dat je een formeel leertraject met goed gevolg hebt doorlopen. Er is slechts sprake van een kwalificatie wanneer bij het leertraject de doelen op voorhand vastliggen én deze uiteindelijk ook worden geëvalueerd. Je moet dus een examen hebben afgelegd dat resulteerde in een formeel attest, getuigschrift of diploma. Een bewijs van deelname aan een vorming of opleiding is bijgevolg geen kwalificatie.

Procedure

 • Je vult het aanvraagformulier ‘Aanvraag tot vrijstelling’ in, voegt afschriften toe van de bewijsstukken (attest(en), diploma(‘s), …) en geeft dit af op één van onze secretariaten, minstens 1 week vóór de aanvang van de module.
 • De secretariaatsmedewerker bezorgt de aanvraag aan de leertrajectbegeleider.
 • De aanvraag wordt onderzocht en de directeur beslist of hij de gevraagde vrijstelling kan toekennen.
 • Je wordt via mail of brief op de hoogte gebracht van deze beslissing.
 • De aanvraag + afschriften worden bewaard in het cursistendossier.

EVC: Eerder verworven competenties

Een competentie is het geheel van kennis, inzicht, vaardigheden en attitudes verworven door middel van leerprocessen die niet door een studiebewijs werden bekrachtigd. Wij onderzoeken of de competenties die je verworven hebt door werkervaring, zelfstudie, in je vrije tijd, … erkend kunnen worden en kunnen leiden tot een mogelijk vrijstelling.
Hoe onze EVC-procedure verloopt wordt hieronder stapsgewijs uiteengezet.

Procedure

 • Bekijk op onze website de inhoud van de module(s) waarvoor je een vrijstelling wenst te behalen.
 • Als je denkt op basis van EVC in aanmerking te komen voor een vrijstelling, dan maak je een afspraak met de leertrajectbegeleider. (elke.pepermans@cvorivierenland.be of martinemeues@office365.cvorivierenland.be of telefonisch op het nummer 03 860 98 94)
 • De leertrajectbegeleider zal kort de inhoud van de module schetsen, met een aantal gerichte vragen peilen naar je werkervaring, opleidingsniveau, bij- en nascholingen, … en het verdere verloop van de procedure schetsen. Je kan nu zelf inschatten of je verder wil gaan en de EVC-procedure wenst op te starten.
 • Je vult het aanvraagformulier ‘Aanvraag tot vrijstelling’ in. Om de aanvraag te motiveren wordt je gevraagd een portfolio aan te leggen. Het portfolio omvat een uitgebreid CV en een lijst met aan te tonen competenties.
 • Dit geef je af op één van onze secretariaten. Zorg voor een volledig dossier. Wij houden geen rekening met achtergebleven of vergeten bewijsstukken.
 • De leertrajectbegeleider plant een gesprek met de vakleerkracht, die jou de inhoud en het verloop van de cursus schetst en ondertussen mondeling peilt naar je voorkennis. Hij geeft een eerste advies naar het te volgen leertraject. Als het ingediende EVC-dossier niet overtuigend genoeg zou blijken kan een vrijstelling nog altijd toegekend worden op basis van een vrijstellingsproef. (zie procedure vrijstellingsproef)
 • De leertrajectbegeleider beoordeelt met de vakleerkracht jouw dossier en formuleert een gemotiveerd advies.
 • Op basis van dit gemotiveerd advies en bijgevoegd dossier beslist de directeur of hij de gevraagde vrijstelling kan toekennen.
 • Je wordt via mail of brief op de hoogte gebracht van deze beslissing.
 • De aanvraag + afschriften worden bewaard in het cursistendossier.

Vrijstellingsproef

Als het ingediende EVC-dossier niet overtuigend genoeg zou blijken, kan je een vrijstellingsproef afleggen. We gaan dan testen of de verworven competenties voldoende overeenkomen met de einddoelen/competenties van de module waarvoor je vrijstelling aanvraagt. De vrijstellingsproef bestaat uit een schriftelijke en/of mondelinge test of een praktische proef.

 • De vrijstellingsproef wordt gepland door de leertrajectbegeleider en op een afgesproken datum door een bevoegd leraar afgenomen. Op basis van deze proef geeft de vakleerkracht een gemotiveerd advies dat bij je aanvraag wordt gevoegd.
 • Op basis van dit gemotiveerd advies en bijgevoegd dossier beslist de directeur of hij de gevraagde vrijstelling kan toekennen.
 • Je wordt via mail of brief op de hoogte gebracht van deze beslissing.
 • De aanvraag + afschriften worden bewaard in het cursistendossier.
 • De beslissing van de directeur is definitief. Tegen deze beslissing kan geen bezwaar aangetekend worden.